Bożena Kowalik

Pracuję też w szpitalu: Katowice i Mysłowice

Dyplom położnej zdobyłam w 1990 roku i od tego czasu do roku 2011 pracowałam w pszczyńskim szpitalu. Aktualnie jestem związana z Prywatnym Szpitalem Położniczo - Ginekologicznym w Katowicach, przy ul. Łubinowej 3, gdzie świadczę także indywidualną opiekę okołoporodową . Przyjmuję również porody domowe.

Sta­ram się uak­tu­al­niać swo­ją wie­dzę po­przez udział w wie­lu kur­sach, szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach. Ukoń­czy­łam stu­dia li­cen­cjac­kie na wy­dzia­le po­łoż­ni­czym w Pań­stwo­wej Wyższej Me­dycz­nej Szko­le Za­wo­do­wej w Opo­lu. Panie z którymi, miałam przyjemność pracować doceniły mnie i otrzymałam wyróżnienie w konkursie "Podziękuj swojej położnej".

Od 2005 roku w ra­mach in­dy­wi­du­al­nej prak­ty­ki po­łoż­nej pro­wa­dzę Szko­łę Ro­dze­nia. Na za­ję­ciach przy­go­to­wu­ję mło­dych ro­dzi­ców do świa­do­me­go i ra­do­sne­go prze­ży­cia cią­ży, po­ro­du oraz przy­szłe­go ro­dzi­ciel­stwa.

Je­stem prze­ko­na­na, że naj­lep­szy dla ro­dzą­ce­go się dziec­ka i jego mat­ki jest po­ród na­tu­ral­ny – da­ją­cy ko­bie­cie sa­tys­fak­cję a dziec­ku ła­god­niej­szy start w sa­mo­dziel­ne ży­cie.

Zda­ję so­bie spra­wę, że nie za­wsze ta­kie roz­wią­za­nie jest moż­li­we i sza­nu­ję od­mien­ne opi­nie. W moim prze­ko­na­niu bar­dzo waż­nym ele­men­tem świa­do­me­go ro­dzi­ciel­stwa jest przy­go­to­wa­ny part­ner. Po­pie­ram tak­że kar­mie­nie pier­sią i pro­wa­dzę po­rad­nic­two w tym za­kre­sie.

W Kobietowie pro­wa­dzę także warsztaty dla dziewczynek wchodzących w wiek dojrzewania.

Paniom oczekującym na dziecko, poza kursem w Szkole Rodzenia, proponuję:

  • indywidualną opiekę okołoporodową w szpitalu
  • prowadzenie pierwszego okresu w domu, u klientki z możliwością kontynuacji w szpitalu jako osoba towarzysząca;
  • prowadzenie i przyjęcie porodu w domu

Je­stem współ­za­ło­ży­ciel­ką Ko­bie­to­wa , człon­ki­nią Sto­wa­rzy­sze­nia Do­brze Uro­dze­ni oraz zwo­len­nicz­ką Fun­da­cji Ro­dzić Po Ludz­ku.


Pszczyna
śląskie

UWAGA! Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej...