Sylwia Gieleciak

Po­łoż­ną je­stem od 1991 roku. Po uzy­ska­niu dy­plo­mu roz­po­czę­łam pra­cę w szpi­ta­lu w Cie­szy­nie, z któ­rym by­łam zwią­za­na przez 15 lat. Szpi­tal ten jako je­den z pierw­szych na Ślą­sku wpro­wa­dził po­ro­dy ro­dzin­ne oraz po­ro­dy w wo­dzie. Do kwietnia 2011 pra­cowałam w szpi­ta­lu w Psz­czy­nie. Mój za­wód wy­ma­ga cią­głe­go pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji i ak­tu­ali­za­cji wie­dzy. Dla­te­go ukoń­czy­łam wie­le kur­sów szko­leń. Czę­sto uczest­ni­czę w kon­fe­ren­cjach. U­koń­czy­łam dwu­let­nią spe­cja­li­za­cję za­wo­do­wą „Pie­lę­gniar­stwo ro­dzin­ne” dla po­łoż­nych.

W Ko­bie­to­wie  zaj­mu­ję się głównie po­pra­wą spraw­no­ści fi­zycz­nej pań. Uwa­żam, że „bez pra­cy nie ma ko­ła­czy”. Przy­go­to­wu­ję przy­szłe mamy do wy­tę­żo­ne­go wy­sił­ku ja­kim jest po­ród. Po­ma­gam wró­cić do do­brej for­my po uro­dze­niu dziec­ka.

Pro­wa­dzę rów­nież gim­na­sty­kę dla pań z pro­ble­ma­mi gi­ne­ko­lo­gicz­ny­mi.

Zaj­mu­ję się także edu­ka­cją zwią­za­ną z pro­fi­lak­ty­ką raka pier­si i szyj­ki ma­ci­cy. Za­pra­szam na na­ukę sa­mo­ba­da­nia pier­si. Jestem także położną środowiskową, wspieram mamy karmiące piersią.

Proponuję:

  • prowadzenie pierwszego okresu porodu w domu, z możliwością kontynuacji w szpitalu jako osbą towarzysząca lub doula,
  • prowadzenie i przyjęcie porodu w warunkach domowych,
  • opiekę położnej środowiskowej. Je­stem współ­za­ło­ży­ciel­ką Ko­bie­to­wa , człon­ki­nią Sto­wa­rzy­sze­nia Do­brze Uro­dze­ni oraz zwo­len­nicz­ką Fun­da­cji Ro­dzić Po Ludz­ku.

Pszczyna
śląskie

UWAGA! Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej...