Statut Stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych

„DOBRZE URODZENI"

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

  1. Stowarzyszenie o nazwie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni” zwane dalej „Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu propagowanie idei porodów pozaszpitalnych, działanie na rzecz swobody wyboru przez rodziców miejsca i sposobu rodzenia, upowszechnianie indywidualnego podejścia i postrzegania kobiet w okresie ciąży, porodu, połogu i karmienia naturalnego, wspieranie kobiet i ich rodzin na każdym etapie ich życia, upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad noworodkiem, podniesienie prestiżu zawodowego i doskonalenie zawodowe położnych, prowadzenie projektów edukacyjnych, upowszechnianie roli i szkolenie osób wspierających rodziców, integrowanie osób i organizacji działających w obszarze opieki okołoporodowej .

  2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz krajowych jest Mikołów.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie:

1) przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
2) niniejszego Statutu,
3) uchwał władz Stowarzyszenia w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym przedmiocie działalności.

§ 5

Stowarzyszenie posługuje się znakiem wyróżniającym stowarzyszenie spośród innych organizacji.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.

§ 7

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 8

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

ROZDZIAŁ II

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 9

1. Celami Stowarzyszenia są:

1) propagowanie idei porodów pozaszpitalnych, działanie na rzecz swobody wyboru przez
rodziców miejsca i sposobu rodzenia, upowszechnianie indywidualnego podejścia i
postrzegania kobiet w okresie ciąży, porodu, połogu i karmienia naturalnego, wspieranie
kobiet i ich rodzin na każdym etapie ich życia, upowszechnianie wiedzy i umiejętności w
zakresie opieki nad noworodkiem, podniesienie prestiżu zawodowego i doskonalenie
zawodowe położnych, prowadzenie projektów edukacyjnych, upowszechnianie roli i szkolenie
osób wspierających rodziców, integrowanie osób i organizacji działających w obszarze opieki
okołoporodowej;
2) pomoc społeczna, w tym w szczególności, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
3) oświata i działalność naukowa;
4) ochrona i promocja zdrowia;
5) ekologia, ochrona środowiska i zwierząt;
6) kultura;
7) kultura fizyczna i sport;
8) reintegracja społeczna i zawodowa;
9) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
10) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
11) działalność charytatywna i dobroczynność,
12) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
13) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
14) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
15) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
16) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,
17) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
18) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
19) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
20) turystyka i krajoznawstwo,
21) działalność na rzecz ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji
społecznej oraz zawodowej
22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji,
23) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
24) wspieranie wolontariatu,
25) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
26) kult religijny, w tym m.in. wspieranie chrześcijaństwa.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej przez:

1) organizowanie i wspieranie akcji i kampanii upowszechniających ideę porodów
pozaszpitalnych, propagujących alternatywne metody opieki nad kobietami oczekującymi
narodzin dziecka oraz matkami i noworodkami, i ich rodzinami,
2) organizowanie kursów, warsztatów i konferencji propagujących alternatywne metody opieki
nad kobietami oczekującymi narodzin dziecka oraz matkami i noworodkami, i ich rodzinami,
3) prowadzenie działalności wydawniczej,
4) współpracę, wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
5) prowadzenie i popieranie prac naukowo-rozwojowych w zakresie położnictwa,
6) współpracę z osobami i instytucjami, podmiotami,
7) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną dla członków i innych podmiotów
zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
8) współpracę z mediami,
9) działalność edukacyjna i oświatową;
10) organizacja i udział we wszelkiego rodzaju imprezach;
11) organizacja i udział we wszelkiego rodzaju formach wypoczynku;
12) działalność promocyjna i kulturalna;
13) działalność integracyjna;
14) działalność lecznicza i profilaktyczna;
15) prowadzenie działalności i rehabilitacji społecznej i zawodowej;
16) udział i wsparcie w zakresie badań i rekrutacji w ramach celów statutowych;
17) prowadzenie portalu internetowego;
18) działalność promocyjną i informacyjną;
19) działalność stypendialną;
20) działalność sportową i kulturalną;
21) działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
22) prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
23) działalność doradcza;
24) udzielanie wszelkiego rodzaju podmiotom, w tym w szczególności podmiotom ekonomii
społecznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym pomocy organizacyjnej,
obywatelskiej, prawnej;
25) udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej;
26) działalność na rzecz rolników i sektora rolnego;
27) działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami
samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów;
28) działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;
29) organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie doświadczeń i
informacji;
30) konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;
31) promocja i organizacja wolontariatu;
32) ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji;
33) udzielanie pomocy finansowej;
34) organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa;
35) udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez;
36) promowanie i propagowanie idei z wykorzystaniem Internetu;
37) prowadzenie sklepu internetowego;
38) działalność leczniczą i rehabilitacyjną
39) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną,
podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą  w zakresie:

1) pozostałych pozaszkolnych form edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 85.59 B,
2) działalności organizacji profesjonalnych PKD 94.12 Z
3) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych – PKD 72.19 Z
4) wydawania książek – PKD 58.11 Z
35) badań rynku i opinii publicznej PKD 73.20 Z
6) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 47.91 Z
7) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
47.99.Z,
8) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z,
9) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,
10) pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19 Z,
11) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12. C,
12) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12D,
13) badanie rynku i opinii publicznej73.20.Z,
14) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,
15) wychowanie przedszkolne 85.10.Z,
16) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z,
17) pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z,
18) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,
19) działalność wspomagająca edukację 85.60. Z,
20) działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A,
21) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E,
22) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych 88.10.Z,
23) opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z,
24) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z,
25) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO

§ 11

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

2. Członkami Stowarzyszenia są;

Członkowie założyciele - w chwili zarejestrowania Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.

Członkowie zwyczajni - osoby pełnoletnie akceptujące cele Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską wraz z rekomendacją kandydatury na członka przedstawioną przez innego członka Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający - osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną lub intelektualną na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.

Członkowie honorowi - osoby fizyczne nie będące członkiem zwyczajnym ani wspierającym, wyróżnione za szczególne zasługi w zakresie rozwoju i działalności Stowarzyszenia.

§ 12

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.O nadaniu tytułu członka honorowego decyduje Walne zebranie w drodze uchwały. 

§ 13

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
2) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
3) zabiegać o poprawę postrzegania w społeczeństwie grupy zawodowej położnych oraz osób i organizacji działających w obszarze opieki okołoporodowej
4) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
5) uiszczać składki członkowskie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo i obowiązek brać udział w życiu Stowarzyszenia. W szczególności zwyczajnym członkom Stowarzyszenia przysługuje:

1) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2) prawo zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia,
3) prawo korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

3. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyłączeniem praw wyborczych.

4. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje wyłącznie w przypadku:

1) śmierci członka Stowarzyszenia,
2) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
3) skreślenia członka Stowarzyszenia z listy członków Stowarzyszenia.

 

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w przypadku:

1. Niepłacenia składek członkowskich przez okres, co najmniej 6 miesięcy bez wcześniejszego wezwania do zapłaty,
2. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. Nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
4. Działania na szkodę Stowarzyszenia,
5. Utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,
6. Na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 7 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w punkcie 3 i 4.

Skreślenie członka z listy członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w punktach 1, 3, 4, 5, 6 powyżej wymaga uchwały Zarządu.

§ 15

Od uchwały Zarządu  w przedmiocie wykreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia, członkowi wykreślonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, które powinno zostać zgłoszone, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Odwołanie nie wstrzymuje skutków prawnych uchwały Zarządu  o wykreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.

Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wynosi 4 lata, a wybór ich członków odbywa się
zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

3. Zwołanie posiedzenia któregokolwiek z organów może nastąpić za pomocą poczty
elektronicznej lub drogą pocztową. O miejscu i terminie Walnego Zebrania członkowie powinni
być powiadomieni na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej z co najmniej 21 dniowym
wyprzedzeniem.

§ 17

1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, rozpatrywanie i zatwierdzanie
sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, za wyjątkiem sprawozdań
finansowych, które sporządza i zatwierdza Zarząd.
2) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
3) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie absolutorium Zarządowi co 4 lata,
5) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
6) określenie wysokości składek członkowskich
7) uchwalanie zmian Statutu,
8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 18

1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej jeden raz w roku.
2. Ponadto Zarząd zwołuje Walne Zebranie na pisemny uzasadniony wniosek Komisji
Rewizyjnej. W takim przypadku Walne Zebranie powinno zostać zwołane w ciągu czterech
tygodni od otrzymania przez Zarząd wniosku.
3. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania przez Zarząd, Walne Zebranie zwołuje Komisja
Rewizyjna.
4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć delegaci członków zwyczajnych Stowarzyszenia
oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni
goście.
5. Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę przybyłych członków Stowarzyszenia. Na
wypadek gdy w podanym terminie na Walne Zebranie przybędzie mniej niż połowa
uprawnionych do głosowania Zarząd ustala drugi termin Walnego Zebrania, który może być
ustalony bezpośrednio po pierwszym terminie. W drugim terminie zwyczajne Walne Zebrania
odbywa się bez względu na ilość przybyłych podejmujących uchwały zwykłą większością
głosów. podejmujących uchwały zwykłą większością głosów.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na
posiedzeniu Walnego Zebrania, chyba że Statut stanowi inaczej.
7. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa Zarządu, wiceprezesów Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków.
8. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§ 19

1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz członków.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
1) prowadzenie działalności Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3) tworzenie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie,
4) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sporządzania sprawozdania merytorycznego dla organizacji pożytku publicznego,
5) podejmowanie decyzji o przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
6) podejmowanie decyzji w sprawie współpracy z innymi organizacjami i osobami prawnymi,
7) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub ustania członkostwa zwykłego i wspierającego,
8) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykła większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów za i przeciw decyzję rozstrzygającą w danej sprawie podejmuje Prezes Stowarzyszenia.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa
Zarządu oraz wiceprezesa zarządu łącznie lub trzech wiceprezesów zarządu łącznie.

§ 20

1. Kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna składająca się z 3
członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba, która:
1) jest członkiem Zarządu albo pozostaje z takim członkiem w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków w przedmiocie braku udzielenia absolutorium na Walnym Zebraniu,
3) przedstawiania sprawozdań i wniosków pokontrolnych i zaleceń Walnemu Zebraniu, Zarządowi ,
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
5) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
5.Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień

§ 21

Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa w razie:

1) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
2) niemożności pełnienia funkcji członka organu przez okres ponad sześciu miesięcy,
3) upływu kadencji,
4) utraty statusu członka Stowarzyszenia,
5) odwołania członka.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 22

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z własnej działalności Stowarzyszenia,
4) ofiarności publicznej,
5) innych wpływów.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 23

Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie przeznaczany jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

§ 24

1. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu  lub inne osoby na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

§ 25

Stowarzyszenie nie będzie:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA

§ 26

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania \lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

UWAGA! Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej...