Nowy Standard Opieki Okołoporodowej - Twój głos ma znaczenie!!

Projekt nowego Standardu Opieki Okołoporodowej zakłada wiele pozytywnych zmian (m.in. monitorowanie ryzyka depresji u ciężarnych i położnic, brak obowiązku hospitalizacji po 41 tyg ciąży czy rutynowego zakładania wenflonu podczas porodu, początkowe mleko modyfikowane na zlecenie lekarza, etc.). Jest jednak kilka zapisów, które MOGĄ DOPROWADZIĆ DO BARDZO ZNACZĄCYCH NEGATYWNYCH ZMIAN w funkcjonowaniu opieki okołoporodowej w Polsce. 

Przeczytaj i wyślij swój komentarz TUTAJ

(MOŻESZ SKOPIOWAĆ PONIŻSZY TEKST)

SOO

Rozdział I

Punkt 14

„Osoba sprawująca opiekę w warunkach pozaszpitalnych zapewnia ciągłość opieki w czasie porodu oraz w okresie połogu. Jeżeli osoba ta nie może sprawować opieki osobiście, zapewnia opiekę przez odpowiednią jej organizację. Organizacja opieki obejmuje opracowanie i uzgodnienie w formie umowy na piśmie z odpowiednimi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą porozumień obejmujących tryb i warunki przekazania rodzącej lub położnicy lub noworodka do  oddziału położniczego lub neonatologicznego odpowiedniego poziomu referencyjnego, zapewniającego opiekę perinatalną lub neonatologiczną, w przypadku wystąpienia niekorzystnych objawów śródporodowych czynników ryzyka lub czynników ryzyka płodu lub noworodka.”

 

Konsekwencje powyższego zapisu:

  1. Punkt ten ogranicza kobietom rodzącym wybór położnej w celu odbycia porodu domowego, a w razie konieczności transferu do wybranego lub najbliższego szpitala. Transfer będzie się musiał odbyć do szpitala, z którym położna ma podpisaną umowę, a nie do tego, który
  2. a) wybrała kobieta, co stoi to w opozycji do prawa wyboru miejsca porodu.

lub

  1. b) który jest szpitalem najbliższym miejscu jej zamieszkania (co bardzo istotne w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek stanu nagłego), co jest niezgodne z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta rozdział 2 Art. 7. 1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

 

  1. Podpisywanie umów transferowych przez położne przyjmujące porody domowe może okazać się niemożliwe ze względu na niewystarczającą świadomość prawną podmiotów leczniczych dotyczącą samodzielnych – bez zlecenia lekarskiego – kompetencji położnych oraz niechęć do zawierania takich umów ze względu na poglądy znacznej części środowiska medycznego w Polsce (brak akceptacji dla porodów domowych).

 

  1. W rezultacie, powyższy zapis może prowadzić do ograniczenia swobody praktykowania w zawodzie położnej, w szczególności z zakresie przyjmowania porodów pozaszpitalnych.

Co oznacza to dla Kobiet?

Możliwość wybrania porodu poza szpitalem może być w wielu miejscach NIE ISTNIEĆ. Jeśli okoliczne szpitale nie wyrażą woli podpisania umowy transferowej z położną „domową”, nie będzie ona mogła otoczyć Cię opieką podczas porodu w domu.

 

SOO

Rozdział VI, punkt 4

„Decyzję o możliwości spożywania posiłków przez rodzącą podejmuje lekarz sprawujący opiekę.”

Konsekwencje powyższego zapisu:

 

1) Biorąc pod uwagę istniejące rekomendacje PTG dotyczące prowadzenia porodu https://www.ptgin.pl/index.php/content/download/9550/140674/file/Opieka%20oko%C5%82oporodowa%20i%20prowadzenie%20porodu%20(lipiec%202009).pdf istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w większości miejsc zostanie utrzymany zakaz spożywania posiłków podczas porodu (nawet w porodzie niskiego ryzyka), co nie jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną I nie jest korzystne dla przebiegu porodu.

 

Według aktualnych badań naukowych jedzenie podczas porodu nie ma negatywnego wpływu na jego bezpieczeństwo. Co więcej, niektóre badania wskazują na korzystny wpływ możliwości spożywania posiłków podczas porodu – m.in. nieznaczne skrócenie porodu i niewątpliwie większe poczucie satysfakcji rodzącej.

 

W wielu krajach europejskich np. Szwecji, rodzące mają zapewnioną możliwość spożywania lekkostrawnych posiłków podczas porodu. Takie postępowanie sprzyja komfortowi rodzącej, to zaś może mieć korzystny wpływ na przebieg i postęp porodu.

 

Więcej o jedzeniu podczas porodu:

http://birthcoachproject.com/2018/02/21/prawo-kobiet-do-jedzenia-i-picia-w-czasie-porodu-w-swietle-faktow-naukowych/

 

http://birthcoachproject.com/2018/03/02/mozliwe-negatywne-konsekwencje-zakazu-jedzenia-i-picia-w-trakcie-porodu/

 

2) Patriarchalne prowadzenie porodu wyklucza rodzącą jako główny i równoprawny podmiot toczącego się porodu, jak również ogranicza prawa pacjenta.

 

 

 

SOO, rozdział XIV, punkt 8

 

„Położna wykonuje nie mniej niż cztery wizyty (pierwsza wizyta odbywa się nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przez położną zgłoszenia urodzenia dziecka). W przypadku podejrzenia wystąpienia problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie noworodka położna zawiadamia jednostki organizacyjne pomocy społecznej w miejscu pobytu matki i noworodka i dokonuje wpisu w prowadzonej dokumentacji medycznej.”

 

Konsekwencje powyższego zapisu:

Podkreślony zapis zmienia charakter relacji między kobietą a położną środowiskowo-rodzinną z relacji zaufania w potencjalnie o charakterze nadzorczym, policyjnym, co unimożliwia położnej sprawowanie optymalnej opieki nad kobietą i noworodkiem.

Dodatkowo preferowanie i nakazowe zmuszanie do korzystania ze świadczeń wyłącznie publicznych POZ – działania monopolistyczne i/lub lobbystyczne wykluczają niepubliczne jednostki.

Wróć

UWAGA! Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej...